Gen APC w zespole Turcota

Hamilton i wsp. (Wydanie z 30 marca) wykazało częste mutacje genu APC u pacjentów z zespołem Tur-cota i wykazało, że rdzeniak jest dominującym nowotworem mózgu w rodzinach z tym zespołem, u których występują mutacje APC. W większości dziedzicznych zespołów nowotworowych mutacja linii zarodkowej predysponuje rodzinę do unikalnego panoplia typów nowotworów. W odpowiadających sporadycznych guzach ten sam gen jest zazwyczaj mutowany na podstawie somatycznej.2 W związku z tym w tym samym wydaniu czasopisma Groden3 podniósł możliwość, że gen APC może również uczestniczyć w sporadycznych medulloblastomas.
Badaliśmy tę hipotezę po wcześniejszym badaniu wykazującym mutacje w linii zarodkowej genu APC u pacjentów z zespołem Turcota i medulloblastoma.4 Przebadaliśmy 27 sparowanych próbek DNA nowotworu krwi od 23 pacjentów z sporadycznymi medulloblastoma przez ocenę utraty heterozygotyczności allelicznej cztery wysoce informacyjne markery mikrosatelitarne z chromosomu 5q: D5S299, D5S82, D5S346 i interleukiny-9. Te loci, które zostały użyte do pokazania powiązania między zespołem Turcota i regionem genu APC, 5 flankują locus APC na chromosomie 5q; D5S346 znajduje się tylko od 30 do 70 kilopali od APC.
W przypadku guzów sporadycznych utrata heterozygotyczności alleli jest powszechna w loci chromosomalnym, w których znajdują się zmutowane geny supresorowe guza. W związku z tym przewidywaliśmy, że alleliczna utrata regionu APC na chromosomie 5q będzie częsta u pacjentów z sporadycznymi medulloblastoma. Nie odnotowano jednak takiej utraty żadnego z tych markerów w żadnym z rdzeniaków, chociaż te same guzy wykazywały wcześniej straty alleliczne na innych chromosomach, takich jak 17p. Ponadto Mori i in. badali mutacyjny region gorącego plamki genu APC w 47 sporadycznych medulloblastoma i nie wykryli mutacji.4 Te odkrycia przemawiają przeciwko udziałowi genu APC w większości sporadycznych medulloblastoma, chociaż tej możliwości nie można całkowicie wykluczyć bez sekwencjonowania DNA całego genu w dużej liczbie medulloblastoma.
Rola genu APC w rdzeniaku zarodkowym może być analogiczna do genu BRCA1 w raku piersi i genu WT1 w guzie Wilmsa. Mutacje tych genów na linii germańskiej predysponują odpowiednio pacjentów do raka piersi i nowotworu Wilmsa, ale mutacje somatyczne w odpowiadających guzach sporadycznych są rzadkie6. Brak utraty regionu APC w sporadycznych medulloblastomasach może zatem być innym wyjątkiem od zasady, że zarazki -liniowe mutacje w genie supresorowym nowotworu skutkują tymi samymi rodzajami nowotworów, co mutacje somatyczne w genie.2
William H. Yong, MD
Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114
Corey Raffel, MD, Ph.D.
Children szpital Los Angeles, Los Angeles, CA 91011
Andreas von Deimling, MD
Instytut Neuropatologii, Bonn, Niemcy
David N. Louis, MD
Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114
6 Referencje1. Hamilton SR, Liu B, Parsons RE i in. Molekularne podstawy zespołu Turcota. N Engl J Med 1995; 332: 839-847
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Knudson AG. Wszystko w rodzinie (raka). Nat Genet 1993; 5: 103-104
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3 Groden J. Geny raka jelita grubego i guzy mózgu. N Engl J Med 1995; 332: 884-885
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Mori T, Nagase H, Horii A i in. Zarodkowe i somatyczne mutacje genu APC u pacjentów z zespołem Turcota i analiza mutacji APC w guzach mózgu. Genes Chromosomes Cancer 1994; 9: 168-172
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Lasser DM, DeVivo DC, Garvin J, Wilhelmsen KC. Zespół Turcota: dowód na powiązanie z locus polipowatości gruczolakowatej (APC). Neurology 1994; 44: 1083-1086
Web of Science MedlineGoogle Scholar
6. Boyd J. BRCA1: więcej niż dziedziczny gen raka sutka. Nat Genet 1995; 9: 335-336
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Praca autorstwa Hamiltona i wsp. udowadnia, że zmiany dziedziczne w różnych genach (genów naprawy i niedopasowania DNA przez APC i DNA) mogą powodować ten sam fenotyp, predysponując pacjentów do dziedzicznego raka (zespół Turcota) .1 Szkoda jednak, że nie poszukiwano mutacji p53 w linii płciowej w jednym rodowodzie (rodzina 5), w którym nie było śladu uszkodzenia w APC lub genu naprawy niedopasowania DNA, ponieważ dziedziczna zmiana w p53 może spowodować zespół Turcota.2-4 W przypadku obserwacji rodziny 5 może być ważne, aby mieć te informacje. Pacjent, którego opisywaliśmy poprzednio, jest nadal w remisji 19 lat po leczeniu glioblastoma i po operacji dwóch raków jelita grubego, 5 i 14 lat temu.
H. Peter Rutz, MD
Szpital Uniwersytecki w Bazylei, CH-4031 Bazylea, Szwajcaria
Tetsuro Kikuchi, MD
Jikei University School of Medicine, Tokio 105, Japonia
5 Referencje1. Hamilton SR, Liu B, Parsons RE i in. Molekularne podstawy zespołu Turcota. N Engl J Med 1995; 332: 839-847
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Rosenfeld M, Schlegel U, Malkin M i in. p53 Mutacje w polipowatości glejaków (zespół Turcota). Neurology 1991; 41: Suppl 1: 304-304 abstract.
Google Scholar
3. Kikuchi T, Rempel SA, Rutz HP, i in. Syndrom glejaka i polipowatości Turcota występuje przy braku mutacji linii zarodkowych w eksonach od 5 do 9 genu p53. Cancer Res 1993; 53: 957-961
Web of Science MedlineGoogle Scholar
4. Rochlitz CF, Heide I, de Kant E, i in. Zmiany molekularne u pacjenta z zespołem Turcota. Br J Cancer 1993; 68: 519-523
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
5. Rutz HP, de Tribolet N, Calmes JM, Chapuis G. Długotrwałe przeżycie pacjenta z glioblastoma i zespołem Turcota. J Neurosurg 1991; 74: 813-815
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
(13)
[patrz też: olx amstaff, rzadkie choroby genetyczne spis, mysłowickie centrum zdrowia ]

Powiązane tematy z artykułem: mysłowickie centrum zdrowia olx amstaff rzadkie choroby genetyczne spis