Peptydowy agonista receptora erytropoetyny do czystej Aplazji czerwonych krwinek ad 8

Czysta aplazja czerwonokrwinkowa pierwotnie pojawiła się u pacjenta po tym, jak tylko stosunkowo krótko podano epoetynę beta i darbepoetynę alfa razem. Przy wprowadzaniu do badania miano antytryptropoetyny-przeciwciała pacjenta było najwyżej obserwowane do tej pory – około 30 razy wyższe niż średnie miano u 208 pacjentów z czystą aplazją komórek czerwonych, których próbki oceniano w tym laboratorium (dane niepublikowane). Pacjent miał nefropatię IgA, ale oprócz aplazji czystych komórek czerwonych za pośrednictwem przeciwciał nie miał innych dowodów na chorobę o podłożu immunologicznym. Chociaż zmniejszona odpowiedź hemoglobiny była związana z obecnością przeciwciał neutralizujących, nie można wykluczyć innych czynników, a przyczyna niezwykłej odpowiedzi immunologicznej pacjenta na różne czynniki pobudzające erytropoezę jest nieznana. W badanym przez nas peptydowym agonistą receptora erytropoetyny część peptydową syntetyzuje się tradycyjną technologią w fazie stałej, a następnie sprzęga się ją z nowym łącznikiem łącznikowym dołączonym do cząsteczki glikolu polietylenowego o wysokiej masie cząsteczkowej w celu zwiększenia trwałości in vivo. peptydu. Część peptydową wytworzono przez inżynierskie analogi chemiczne z rodziny sekwencji peptydowych, które wiążą się z receptorem erytropoetyny. Syntetyczny agonista receptora erytropoetyny na bazie peptydów działa w sposób podobny do działania erytropoetyny: powoduje dimeryzację receptora erytropoetyny i stymulację kinazy Janus (JAK) -2 oraz przekaźnika sygnału i aktywatora szlaków transkrypcji (STAT) -5. sygnalizacja wewnątrzkomórkowa.13 Jednak przeciwciała antierythropoietin nie neutralizują działania tego agonisty, ponieważ działają na nie epoetyny lub darbepoetyna alfa.18,25
Nasze odkrycia sugerują, że ten agonista receptora erytropoetyny na bazie peptydów może być alternatywną terapią w leczeniu niedokrwistości u pacjentów, którzy wymagają czynnika pobudzającego erytropoezę. Wydaje się, że syntetyczny peptydowy agonista receptora erytropoetynowego, który stosowaliśmy, ma profil bezpieczeństwa podobny do innych środków stymulujących erytropoezę, 14-17, ale jego profil długotrwałego bezpieczeństwa i niekorzystnego zdarzenia można ustalić tylko przy pomocy zakończenie trwających badań fazy 3.
Koncepcja, że syntetyczny związek oparty na peptydzie może naśladować biologiczną aktywność rekombinowanego białka ma implikacje dla innych układów biologicznych obejmujących oddziaływania białko-receptor. Na przykład, rozwój rekombinowanej ludzkiej trombopoetyny przerwano, ponieważ biorcy utworzyli przeciwciała neutralizujące. Inne podejście do stymulacji produkcji płytek krwi wykorzystuje cząsteczkę mimetyku, która pomimo strukturalnej nie związku z trombopoetyną aktywuje receptor trombopoetyny.26-28
Wyniki tego badania potwierdzają zasadę, że strukturalnie niezwiązany peptyd może naśladować działanie biologiczne białka terapeutycznego i może stymulować silną odpowiedź biologiczną, nawet w obecności przeciwciał neutralizujących białka terapeutyczne i endogenne.
[patrz też: jezyk geograficzny, zaburzenia integracji sensorycznej test, specjalizacje lekarskie wykaz ]

Powiązane tematy z artykułem: jezyk geograficzny specjalizacje lekarskie wykaz zaburzenia integracji sensorycznej test