Peptydowy agonista receptora erytropoetyny do czystej Aplazji czerwonych krwinek ad 5

Wyniki są przekazywane do 31 marca 2009 r., Kiedy mediana czasu leczenia wynosiła 28 miesięcy (zakres od 3 do 36). Spośród 14 pacjentów 9 poddawano dializie (7 poddawano hemodializie i 2 dializom otrzewnowym), a 5 nie wymagało leczenia nerkozastępczego w momencie włączenia do badania. Mediana wieku przy przyjęciu wynosiła 72 lata (zakres od 38 do 91), a 9 z 14 pacjentów stanowili mężczyźni. Dwunastu pacjentów otrzymało transfuzje mediany 8 jednostek czerwonych krwinek w ciągu 3 miesięcy przed wejściem (Tabela w dodatkowym dodatku), a 12 pacjentów miało poziom ferrytyny w surowicy wyższy niż 1000 ng na mililitr. Przed rozpoczęciem leczenia mediana stężenia hemoglobiny wynosiła 9,0 g na decylitr (zakres od 7,5 do 10,8), a liczba retikulocytów wynosiła 10 × 109 na litr (zakres od 0 do 70 × 109). We wszystkich pacjentach wykryto przeciwciała antierythropoietin. Odsetki szpiku kostnego u 11 pacjentów były zgodne z czystą aplazją komórek czerwonych. U trzech pacjentów (pacjenci 3, 4 i 7, patrz tabela w dodatkowym dodatku), erytropoeza była obecna w szpiku, ale hipoplazja czerwonych krwinek była widoczna. Spośród tych trzech pacjentów rozpoznanie czystej aplazji czerwonokrwinkowej w jednym (Pacjent 3) opierało się na małej liczbie retikulocytów i obecności przeciwciał przeciwko antytryropoetynie; Pacjent 4 wcześniej otrzymał diagnozę czystego aplazji czerwonokrwinkowej i miał nawrót po ponownym wystawieniu na działanie epoetyny, o czym świadczy wzrost poziomów antierythropoietin-przeciwciało i spadek stężenia hemoglobiny; Pacjent 7 otrzymał diagnozę czystej aplazji czerwonych krwinek 6 miesięcy przed włączeniem do badania i był zależny od transfuzji; liczba jego retikulocytów wynosiła 31 × 109 do 70 × 109 na litr przed jego przystąpieniem do badania. Kultury szpiku kostnego
W obecności jm na mililitr erytropoetyny surowica od trzech pacjentów całkowicie hamowała wzrost erytroidalny (ryc. w dodatkowym dodatku). W przeciwieństwie do tego różnicowanie erytroidów obserwowano w tych samych warunkach, gdy do hodowli dodano agonistę (0,55 .g na mililitr).
Wyniki leczenia
Ryc. 1. Ryc. 1. Zmiany w średniej liczbie retikulocytów podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia nowymi, syntetycznymi, opartymi na peptydach agonistami receptora erytropoetyny. Agonistę receptora erytropoetyny wstrzykiwano podskórnie co 4 tygodnie. Strzałki przedstawiają miesięczne zastrzyki. Czarna linia reprezentuje medianę bezwzględnej liczby retikulocytów. I słupki wskazują zakresy międzykwartylowe.
Figura 2. Figura 2. Mediana stężenia hemoglobiny i liczba pacjentów otrzymujących transfuzje komórek czerwonych w czasie, po podskórnym podawaniu nowego, syntetycznego, opartego na peptydach agonisty receptora erytropoetyny co 4 tygodnie. Czarna linia przedstawia medianę stężenia hemoglobiny; I słupki wskazują zakresy międzykwartylowe. Wartość hemoglobiny przed leczeniem była ostatnią zmierzoną wartością przed pierwszą dawką agonisty, którą uzyskano co najmniej 7 dni po transfuzji. Szare słupki wskazują liczbę pacjentów poddawanych transfuzji. Gwiazdka reprezentuje okres 3 miesięcy przed pierwszą dawką agonisty receptora erytropoetyny. Czterech pacjentów wymagało transfuzji związanej z zabiegiem chirurgicznym, współistniejącym zakażeniem lub przerwaniem terapii agonistycznej
[patrz też: nozdrza, ośrodek leczenia uzależnień wrocław, dyżury aptek kluczbork ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek kluczbork nozdrza ośrodek leczenia uzależnień wrocław