Peptydowy agonista receptora erytropoetyny do czystej Aplazji czerwonych krwinek ad 7

Jeden pacjent (pacjent 8) miał śmiertelne nawracające wydarzenie naczyniowe 4 miesiące po zaprzestaniu leczenia, a jeden (pacjent 10) miał dwa poważne zdarzenia, które wymagały interwencji (transfuzja krwi w celu leczenia ciężkiej niedokrwistości z powodu braku odpowiedzi na agonistę) . Pięciu pozostałych pacjentów miało poważne zdarzenia, które wymagały lub przedłużyły hospitalizację lub wymaganą interwencję, lub jedno i drugie: pacjent 2 cierpiał na gangrenę kończyn dolnych z powodu choroby tętnic obwodowych; Pacjent 5 miał optyczną neuropatię niedokrwienną i zapalenie wsierdzia i przeszedł operację w celu umieszczenia tętniczo-żylnego zastawki; Pacjent 7 miał trzepotanie przedsionków wymagające ablacji o wysokiej częstotliwości i tętniaka tętnicy udowej; Pacjent 11 miał gruźlicę, gruźlicę otrzewnową, pseudotętniak i obrzęk płuc; i Pacjent 12 miał zakażenie wirusem cytomegalii, nefropatię, leukopenię, zapalenie płuc i bakteriemię. Tabela 2 w Dodatku Uzupełniającym zawiera listę wszystkich zgłoszonych zdarzeń niepożądanych i identyfikuje te, które były poważne lub stopnia 3 lub wyższego w nasileniu. Dwóch pacjentów zostało wycofanych z badania po przeszczepieniu nerki, a ich dane zostały ocenzurowane odpowiednio po 3 miesiącach i 6 miesiącach.
Dyskusja
Badanie to pokazuje, że agonista receptora erytropoetyny na bazie syntetycznego peptydu może stymulować erytropoezę u pacjentów z czystą aplazją komórek czerwonych, która jest spowodowana obecnością przeciwciał antytrytropoetyny. Spośród 14 pacjentów 13 osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy wzrostu stężenia hemoglobiny do poziomu wyższego niż 11 g na decylitr bez regularnych transfuzji krwi. Chociaż liczba leczonych pacjentów jest niewielka, korzystny efekt był trwały u 13 z 14 pacjentów.
Wszyscy pacjenci w tym badaniu mieli przeciwciała przeciw antygenom, które rozwinęły się podczas poprzedniego leczenia epoetyną alfa, epoetyną beta lub darbepoetyną alfa (Tabela w dodatkowym dodatku). Czterech pacjentów z czystą aplazją krwinek czerwonych spowodowanych przeciwciałami antrolitropetynowymi było uzależnionych od transfuzji przez okres do 6 lat przed przyjęciem do badania. U trzech pacjentów wystąpiła czysta aplazja czerwonych krwinek, gdy po ekspozycji na miano przeciwciał ponownie poddano je ekspozycji na epoetynę. Inni pacjenci otrzymali diagnozę czystej aplazji czerwonych krwinek krótko przed wprowadzeniem do badania, a kilku z nich nie było leczonych terapią immunosupresyjną, ponieważ wcześniejsze doświadczenia wykazały, że odpowiedź choroby na środki immunosupresyjne jest ograniczona .4 U wszystkich pacjentów obecność przeciwciał antytryptoetyny wykluczała dalsze leczenie za pomocą konwencjonalnego środka stymulującego erytropoezę. U niektórych pacjentów wczesne przerwanie ekspozycji na epoetynę prowadziło do obniżenia poziomów antytryptropoetyny-przeciwciała, w wyniku czego mieli oni niedobór krwinek czerwonych w szpiku kostnym (a nie całkowite zahamowanie erytropoezy) i wymagali niewielu transfuzje komórek przed rejestracją. Podobne objawy zgłaszano także u innych pacjentów z przeciwciałami przeciw antytrynoinie. [25]
U jednego pacjenta, który początkowo odpowiadał na agonistę, stężenia hemoglobiny i retikulocytów zmniejszyły się pomimo rosnących dawek agonisty. Zidentyfikowano przeciwciała przeciwko agonistom i wznowiono transfuzję krwinek czerwonych
[patrz też: skierowania do sanatorium zwroty, jezyk geograficzny, obroża foresto allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: jezyk geograficzny obroża foresto allegro skierowania do sanatorium zwroty