Randomizowana, kontrolowana próba doustnego propranololu w naczyniaku niemowlęcym AD 9

Najczęstsze zdarzenia występuja w populacji noworodków (np. Zapalenie błony śluzowej nosa, gorączka i ząbkowanie) lub znane działania niepożądane propranololu (np. Biegunka, zaburzenia snu, zdarzenia potencjalnie związane z nadreaktywnością oskrzeli, i zimne dłonie i stopy). Większość zdarzeń została sklasyfikowana jako łagodna lub umiarkowana, z początkiem w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Gdy rozpatrywano zdarzenia występujące tylko podczas leczenia propranololem (tj. Wykluczając zdarzenia, które wystąpiły podczas fazy placebo w 3-miesięcznych schematach podawania propranololu), dzieci otrzymujące dawkę 3 mg (w porównaniu z dawką mg) wydawały się mieć wyższe wartości. częstość występowania biegunki (22% w porównaniu do 14%) i zdarzeń potencjalnie związanych z nadreaktywnością oskrzeli (9% w porównaniu z 6%). Skurcz oskrzeli występował u czterech pacjentów (dwóch otrzymujących propranolol i dwóch otrzymujących placebo, w tym u pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali schemat 3 mg propranololu na kilogram dziennie przez 3 miesiące), co doprowadziło do czasowego przerwania leczenia u dwóch pacjentów (jednego otrzymującego placebo). . We wszystkich grupach otrzymujących propranolol w ciągu 4 godzin po początkowej dawce i po kolejnych dostosowaniach dawki zmniejszyła się średnia częstość akcji serca i średnie skurczowe ciśnienie krwi (o około 7 uderzeń na minutę i około 3 mmHg w grupach) i wydłużono odstęp PR, bez znaczące różnice między dawkami (rys. S2, S4 i S5 w Dodatku uzupełniającym). Obniżenie rytmu serca nastąpiło w ciągu godziny po podaniu dawki, z minimalnymi zmianami później. Całkowite różnice zaobserwowane w tych zmiennych w porównaniu z placebo zmniejszyły się między 5 a 8 tygodniem i zniknęły w 24 tygodniu. Bradykardię odnotowano u dwóch pacjentów przypisanych propranololowi w fazie dostosowania dawki (u jednego pacjenta wystąpiło poważne niekorzystne zdarzenie w kontekście z zapaleniem jelit, a inne nie miały widocznych objawów). Jedno ciężkie zdarzenie niepożądane, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia (z wcześniejszymi udokumentowanymi stanami sercowymi, patrz Tabele S11 i S12 w Dodatku Uzupełniającym), wystąpiło po podaniu dawki w dniu 0 (leczenie przerwano).
Niedociśnienie (bez widocznych objawów towarzyszących) wystąpiło u siedmiu pacjentów (sześciu z nich otrzymywało propranolol, cztery w fazie dostosowania dawki). Łagodna hipoglikemia bez widocznych objawów wystąpiła u dwóch pacjentów (obaj otrzymywali propranolol w fazie dostosowania dawki). Żadne niedociśnienie ani hipoglikemia nie doprowadziły do zaprzestania leczenia. W trakcie obserwacji (tabele S14 i S15 w dodatkowym dodatku) nie zauważono istotnych różnic między grupami propranololu i grupą placebo pod względem wzrostu, rozwoju neurologicznego lub zmiennych sercowo-naczyniowych.
Dyskusja
Na dużą skalę, randomizowane, kontrolowane placebo badanie wykazało, że propranolol jest skuteczny w leczeniu naczyniaka niemowlęcego, z korzystnym profilem ryzyko-korzyść.
[więcej w: zaburzenia integracji sensorycznej test, lek bez recepty na owsik, nozdrza tylne ]

Powiązane tematy z artykułem: lek bez recepty na owsik nozdrza tylne zaburzenia integracji sensorycznej test